Odkrij novo kolekcijo za moške in uporabi kodo MENSTYLE10 ZA 10% popust.

Pravilnik Fi by Gaja nagradne igre

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Gaja Hanzel, samozaposlena v kulturi - oblikovalka (Fi by Gaja), Pod Sedovnikom 17, 6210 Sežana (v nadaljevanju: organizator).

 

2. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Fi by Gaja.

 

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam z območja Slovenije, starejšim od 18 let, pravne osebe in s.p.-ji ne morejo sodelovati. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme vsa pravila in pogoje, ki jih določa ta pravilnik nagradne igre in se z njimi strinja.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče do 29. 2. 2024 do 24.00 ure.

Omejitve sodelovanja

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

Žrebanje nagrajencev bo 1. 3. 2024. Izžreban bo 1 zmagovelec, ki bo prejel 1x torbico Rina. Rezultati žreba bodo objavljeni na Fi by Gaja uradni Facebook in Instagram strani.

Žrebanje bo izveda ustanoviteljica blagovne znamke Fi by Gaja, Gaja Hanzel. Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletnih straneh organizatorja, na Facebook in Instagram strani ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorjev ne bo zahteval plačila ali odškodnine. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

 

4. člen: NAGRADA

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradni igri pri kateri zmagovalec prejme nagrado:

  •  1 x torbica Rina v vrednosti 175,00 €.

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

 

5. člen: PREVZEM NAGRADE

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja preko družbenih omrežij ali e-maila predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek ter naslov. Nagrada bo nagrajencu poslana na njegov domači naslov. Stroške pošiljanja krije organizator.

Če nagrajenec v roku desetih dni po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. V tem primeru je organizator pros vseh obveznosti do tega nagrajenca, nagrada pa bo podeljena drugemu sodelujočemu.

Če nagrajenec nagrado odkloni, se šteje, da nagrade ne želi prejeti ter je organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti, vezanih na to nagradno igro. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

 

6. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika tj. je prostovoljna izjava, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen.

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo: "Dovoljujem, da Gaja Hanzel, samozaposlena v kulturi – oblikovalka, moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre."

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko udeleženci kadarkoli prekličejo s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov gaja@fibygaja.com.

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke sodelujočih v nagradni igri uporabljal izključno za naslednje namene:

  • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih,
  • obveščanje nagrajenca o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrade,
  • objave nagrajenca na družbenih omrežjih.

 

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in dostop do njih dovoli izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

 

7. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani: 

https://fibygaja.com/pages/pravilnik-fi-by-gaja-nagradne-igre 

 

8. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave, bolezen), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

9. člen: VELJAVNOST PRAVIL

Pravila pričnejo veljati dne 19. 2. 2024.

 

Sežana, 18. 2. 2024

Gaja Hanzel, samozaposlena v kulturi, oblikovalka